ett salutogent perspektiv

PsykologKonsult Småland

legitimerad psykolog Inge de Jong

- att öka insikt och förståelse -

Det salutogena perspektivet

 

Begreppet salutogenes, som betyder hälsobringande, myntades av professor Aaron Antonovsky och innebär att man lägger tonvikten på hälsobringande faktorer och friskfaktorer istället för på riskfaktorer. De grundläggande mänskliga behov som behöver uppfyllas för att en människa ska känna välbefinnande kan enligt Antonovsky sammanfattas i begreppet KASAM, känsla av sammanhang. De tre centrala komponenterna i KASAM är meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet.

 

Ett salutogent perspektiv innebär alltså att man strävar efter förbättrad hälsa och välbefinnande hos en person genom att stärka begripligheten, hanterbarheten och meningsfullheten i livet. Ju starkare KASAM man har, desto bättre förmåga man har att hantera problematiska situationer.